เกี่ยวกับเรา


       

          AAT หรือบริษัทวิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด คือ กลุ่มนักวิจัยและออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่ประกอบด้วย สถาปนิก , วิศวกร ,นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิชาการสังคมด้านต่างๆที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการ ออกแบบและวิจัยเชิงวิชาการเพื่อพัฒนางานทางด้านสถาปัตยกรรม ,การวางผังแม่บทการพัฒนาและการศึกษาทางด้านกายภาพของพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัย

          บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.2008 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ ที่ต้องการการสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ ที่เน้นการศึกษา วิจัย และพัฒนาไปสู่การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงมิติของการออกแบบในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์  ศิลปะ เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างแบบแผนความร่วมมือในการออกแบบร่วมกันระหว่างสถาปนิกผู้ออกแบบ  เจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

          บริษัทฯ ประกอบด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน ในพื้นที่ทาวโฮมน์ขนาดกลาง ในช่วงเริ่มต้น  แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นเครื่องพิสูจน์ในศักยภาพของการทำงานและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ประกอบด้วยพนักงานที่เพิ่มขึ้น และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงยึดถือแนวทางปรัชญาการทำงาน ที่เป็นหัวใจหลักของเราเสมอมา นั่นคือ

 

Accuracy ... การยึดถึอความถูกต้องเที่ยงตรงของผลงานเป็นสำคัญ

 

Amazing ... การสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความประทับใจ

 

Take care ... การดูแล เอาใจใส่ผลงานและลูกค้าเป็นสำคัญ

 

ซึ่งทั้งหมดรวมกันเป็น ''AAT''          

AAT-office
AAT-office
AAT-office
 

staff-office
รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์
ประธานบริษัท
staff-office
อภินันท์ เกาสุรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
staff-office
วิศรุต เหมทานนท์
รองกรรมการผู้จัดการ
staff-office
พลิน จันทราภานุสรณ์
สถาปนิกอาวุโส
staff-office
วาสนา รอดมณี
ผู้จัดการทั่วไป
staff-office
กิติพงษ์ มุ่งดี
สถาปนิก
staff-office
ชุติกาญจน์ อินทร์อนันต์
สถาปนิก
staff-office
อิทธิพงษ์ เกื้อหนุน
สถาปนิก
staff-office
ไพทินี จินตกานนท์
สถาปนิก
staff-office
ฐิตานันท์ จิรกุลปุณยวัชร์
สถาปนิกภายใน
staff-office
พิศุทธิ์ มุ่งมานะกิจ
สถาปนิกภายใน
staff-office
อภิเชษฐ์ อภิรัตนวรสกุล
สถาปนิกภายใน
staff-office
นันทวดี รอดอาตม์
สถาปนิกภายใน
staff-office
วชิราภรณ์ ตันวัฒนา
สถาปนิกภายใน
staff-office
ภัทรภร สีนวน
สถาปนิกภายใน
staff-office
ภัทรพร พรหมมาโน
สถาปนิกภายใน
staff-office
ปรีดา ทาก้อน
นักประมาณราคา
staff-office
ชัยพล แซ่ลิ้ม
นักประมาณราคา
staff-office
สุพีระ จันทร์เพ็ญ
นักประมาณราคา
staff-office
พธู วงศ์วาร
ธุรการ
staff-office
กัลยกร รินพล
หน่วยวิจัย
staff-office
ณิชาบูล ทองบ่อ
เลขานุการ
staff-office
ชนิดาพร โชตสิทธิฤทธิ์
ประสานงานโครงการ
Scroll to Top