ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนและวิสาหกิจชุมชน

จุดผ่านแดนท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล

ที่ตั้ง: จุดผ่านแดนท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
ประเภทอาคาร: ศูนย์การเรียนรู้
ออกแบบ: 2015
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
พื้นที่: 2,095 ตร.ม.
ราคา: 20 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

ศึกษาออกแบบการวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม มีระบบการบริการขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์และได้มาตราฐาน เป็นจุดผ่านแดนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

Scroll to Top