โครงการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคารนิทรรศนวัตกรรม สวนสมุนไพร

ที่ตั้ง:
ประเภทอาคาร: อาคารนิทรรศการ
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พื้นที่: 3,200 ตร.ม.
ราคา: 360 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

ออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคารนิทรรศนวัตกรรม สวนสมุนไพร พร้อมทั้งการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียงที่เกี่ยวข้อ เพื่อใช้จัดแสดงผลงานวิจัยการใช้พลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติ

Scroll to Top