โครงการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณ พื้นที่ภายในอาคารและเปลือกอาคารภายนอก อาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุรจักร กรุงเทพฯ 10900

ที่ตั้ง: 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุรจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พื้นที่: ประมาณ 13,000 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ทำการสำรวจ และออกแบบปรับปรุงผังบริเวณ พื้นที่ภายในอาคารรวมถึงงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และเปลือกอาคารภายนอก (Facade)

Scroll to Top