โครงการปรับปรุงแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง

ที่ตั้ง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง
ประเภทอาคาร: สถานศึกษา
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พื้นที่: 15,800 ตร.ม.
ราคา: 395 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

วางเค้าโครงตามข้อมูลที่กำหนดในการก่อสร้างออกแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน 1 หลัง ของสถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบังเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแบบขั้นต้นเป็นลำดับจนถึงขั้นสุดท้าย โดยมีหัวข้อคือต้องมีการบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ เป็นอาคารตามมาราฐานกรีน มีโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงมีระบบสมาร์ทคลาสรูม

Scroll to Top