โครงการออกแบบหอพักนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภทอาคาร: หอพัก
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พื้นที่: 4 ไร่ 20 ตารางวา
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างหอพักนักศึกษาในที่ดินของสถาบัน โดยหอพักต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบวงจร มีความปลอดภัยต่อผู้อยุ่อาศัย เอื้อต่อการศึกษาและการทำกิจกรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี

Scroll to Top