ศึกษาและออกแบบปรับปรุงผังชุมชนและอาคารที่พักอาศัย ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร

ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร กรงเทพฯ

ที่ตั้ง: ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร กรงเทพฯ
ประเภทอาคาร: ออกแบบวางผัง
ออกแบบ: 2009
เสร็จสิ้น: 2009
ลูกค้า: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

Scroll to Top