วางผังแม่บทวังทองหลางในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วังทองหลาง กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง: วังทองหลาง กรุงเทพฯ
ประเภทอาคาร: ออกแบบวางผังชุมชน
ออกแบบ: 2010
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

Scroll to Top