ออกแบบการจัดผังแม่บทและออกแบบ อาคารศูนย์วิจัยและบริการดาราศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทอาคาร: อาคารทางดาราศาสตร์
ออกแบบ: 2012
เสร็จสิ้น: อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
ลูกค้า: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พื้นที่: 25,000 ตร.ม.
ราคา: 450 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

วางผังแม่บทโครงการ และทาการออกแบบอาคารจานวน 4 หลัง ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารธายดาวและพิพิธภัณฑ์ อาคารหอประชุมและสัมมนา และบริการทางดาราศาสตร์และอาคารหอดูดาว

Scroll to Top