วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภทอาคาร: สถานศึกษา
ออกแบบ: 2018
เสร็จสิ้น: อยู่ในระหว่างการออกแบบก่อสร้าง
ลูกค้า: วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
พื้นที่:
ราคา: 60 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

Scroll to Top