โครงการก่อสร้างอาคาร ART GALLARY WAREHOUSE

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ประเภทอาคาร: อาคารนิทรรศการ
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พื้นที่: ประมาณ 8,600 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ออกแบบร่างขั้นต้นโครงการก่อสร้างอาคาร Art Gallary Warehouse ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่สำหรับแสดงงานศิลปกรรม พื้นที่จัดเก็บงานประติมากรรมและงานจิตรกรรม พื้นที่สำหรับจัดเก็บพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ โครงสร้างงานกิจกรรมและงานนิทรรศการอยู่ภายในอาคาร

Scroll to Top