PTEC

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ประเภทอาคาร: สถานศึกษา
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พื้นที่: 3,200 ตร.ม.
ราคา: 65 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

ออกแบบปรับปรุงอาคาร PTEC เพื่อใช้เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ วางเค้าโครงการตามข้อมูลที่กำหนด โดยให้เป็นอาคารสำนักงานและการเรียนการสอนสำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติและเป็นอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว

Scroll to Top