ออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาคและอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่อใช้รองรับการโยกย้ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาค เพื่อใช้เป็นคณะกราบริหารและจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ประเภทอาคาร: สถานศึกษา
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พื้นที่: 6,780 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

ออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาคและอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่อใช้รองรับการโยกย้ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาค เพื่อใช้เป็นคณะกราบริหารและจัดการ

Scroll to Top