งานจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินและ บริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ที่ตั้ง:
ประเภทอาคาร: สถานศึกษา
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

งานจ้างเหมาออกแบบสถาปัตยกรรมและ ออกแบบภายในโครงการปรับปรุงอาคารในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน และ บริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

Scroll to Top