งานจ้างออกแบบอาคารรองรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดไม่น้อยกว่า 13 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง: อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประเภทอาคาร: อาคารดาราศาสตร์
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

งานจ้างออกแบบอาคารรองรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดไม่น้อยกว่า 13 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Scroll to Top