งานประกวดแบบโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภทอาคาร: สถานศึกษา
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

รงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและจินตนาการ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเรียนการสอน และมุ่นเน้นการเรียนยรู้จากการใช้ชีวิตภาคปฏิบติ

Scroll to Top