งานจ้างออกแบบปรับปรุงภายในศูนย์ Smart City Innovation Hubs

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภทอาคาร:
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พื้นที่:
ราคา:
ทีมออกแบบ:

งานจ้างออกแบบปรับปรุงภายในศูนย์ และพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะออกมาในรูปแบบของ Smart City Inovation Hubs 

Scroll to Top