โครงการตกแต่งภายในออฟฟิศ PTT Energy Solution Company Limited ,ระยอง

PTT Energy Solution Company Limited ,ระยอง

ที่ตั้ง: PTT Energy Solution Company Limited ,ระยอง
ประเภทอาคาร: สำนักงาน
ออกแบบ:
เสร็จสิ้น:
ลูกค้า:
พื้นที่: ประมาณ 1,000 ตร.ม.
ราคา:
ทีมออกแบบ:

สำรวจอาคารและงานระบบเพื่อออกแบบร่างขั้นต้นเสนอแก่เจ้าของงานและออกแบบตกแต่งภายใน โดยมีแบบร่างเครื่องเรือน ประกอบด้วยรายละเอียดของแปลนและรูปทัศนียภาพ รายละเอียดวัสดูและอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับโครงการ รวมไปถึงประมาณการราคาก่อสร้างตามขั้นต้น

Scroll to Top