ผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง: จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทอาคาร: อาคารทางดาราศาสตร์
ออกแบบ: 2012
เสร็จสิ้น: -
ลูกค้า: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พื้นที่: 8,000 ตร.ม.
ราคา: 85 ล้านบาท
ทีมออกแบบ:

วางผังแม่บทโครงการ และทาการออกแบบอาคารจานวน 3 หลัง ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสานักงาน ที่มีพิพิธภัณฑ์เป็นองค์ประกอบ อาคารฉายดาว 50 ที่นั่ง และอาคารหอดูดาว สามารถรองรับกล้องได้ 7 ตัว

Scroll to Top