• ทั้งหมด
  • ปี
  • ประเภท
PTEC
PTEC
2019
โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร Control และอาคาร Workshop
โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร Control และอาคาร Workshop
2016
โครงการออกแบบปรับปรุงงานตกแต่งภายในโรงเรียนสาธิตนานาชาติลาดกระบัง (ชั่วคราว)
โครงการออกแบบปรับปรุงงานตกแต่งภายในโรงเรียนสาธิตนานาชาติลาดกระบัง (ชั่วคราว)
2016
โครงการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคารนิทรรศนวัตกรรม สวนสมุนไพร
โครงการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคารนิทรรศนวัตกรรม สวนสมุนไพร
2016
โครงการออกแบบปรับปรุงก่อสร้างบ้านศิลป์ ปตท
โครงการออกแบบปรับปรุงก่อสร้างบ้านศิลป์ ปตท
2016
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
2016
โครงการออกแบบตกแต่งภายในออฟฟิศ THAI FIGHT รวมถึงFACADE และ พื้นที่โดยรอบ
โครงการออกแบบตกแต่งภายในออฟฟิศ THAI FIGHT รวมถึงFACADE และ พื้นที่โดยรอบ
2016
โครงการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณ พื้นที่ภายในอาคารและเปลือกอาคารภายนอก อาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์
โครงการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณ พื้นที่ภายในอาคารและเปลือกอาคารภายนอก อาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์
2015
โครงการปรับปรุงแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง
โครงการปรับปรุงแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง
2015
อาคารจัดแสดงและนิทรรศการผลงานวิจัยการใช้พลังงานความเย็นและออกแบบภูมิทัศน์
อาคารจัดแสดงและนิทรรศการผลงานวิจัยการใช้พลังงานความเย็นและออกแบบภูมิทัศน์
2015
โครงการจัดทำผังแม่บทพื้นที่ทำการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โครงการจัดทำผังแม่บทพื้นที่ทำการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
2015
โครงการออกแบบหอพักนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการออกแบบหอพักนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2015
โครงการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณอาคาร1 อาคาร2 และทางเชื่อมสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED
โครงการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณอาคาร1 อาคาร2 และทางเชื่อมสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED
2015
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนและวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนและวิสาหกิจชุมชน
2015
ศูนย์นันทนาการและกีฬาเยาวชน
ศูนย์นันทนาการและกีฬาเยาวชน
2015
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน
2015
โครงการออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนเมืองเก่า วัดตระพังทอง
โครงการออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนเมืองเก่า วัดตระพังทอง
2015
โครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เครื่องสังคโลก
โครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เครื่องสังคโลก
2015
โครงการก่อสร้างอาคาร Sustainable PTT
โครงการก่อสร้างอาคาร Sustainable PTT
2014
ผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น
ผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น
2013
ผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พิษณุโลก
ผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พิษณุโลก
2012
ปรับปรุงอาคารพักอาศัย 3 ชั้น
ปรับปรุงอาคารพักอาศัย 3 ชั้น
2012
ออกแบบการจัดผังแม่บทและออกแบบ อาคารศูนย์วิจัยและบริการดาราศาสตร์
ออกแบบการจัดผังแม่บทและออกแบบ อาคารศูนย์วิจัยและบริการดาราศาสตร์
2012
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
2018
ออกแบบหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน สงขลา
ออกแบบหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน สงขลา
2011
ศึกษาและออกแบบปรับปรุงผังชุมชนและอาคารที่พักอาศัย ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร
ศึกษาและออกแบบปรับปรุงผังชุมชนและอาคารที่พักอาศัย ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร
2009
วางผังแม่บทวังทองหลางในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วางผังแม่บทวังทองหลางในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2010
PTT วังน้อย คอมเพรสเซอร์
PTT วังน้อย คอมเพรสเซอร์
2017
โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
2017
โรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
โรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
2014
โครงการก่อสร้างอาคาร ART GALLARY WAREHOUSE
โครงการก่อสร้างอาคาร ART GALLARY WAREHOUSE
2015
งานปรับปรุงห้องสมุด และ Business Area
งานปรับปรุงห้องสมุด และ Business Area
2018
โครงการออกแบบภายในอาคารปฏิบัติการดาวเทียม และอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
โครงการออกแบบภายในอาคารปฏิบัติการดาวเทียม และอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
2018
ออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาคและอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่อใช้รองรับการโยกย้ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาค เพื่อใช้เป็นคณะกราบริหารและจัดการ
ออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาคและอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่อใช้รองรับการโยกย้ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารบุนนาค เพื่อใช้เป็นคณะกราบริหารและจัดการ
2019
ออกแบบผังแม่บทอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อม อาคารประกอบระบบสาธารณูปโภค
ออกแบบผังแม่บทอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อม อาคารประกอบระบบสาธารณูปโภค
2018
งานจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินและ บริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
งานจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงอาคารในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินและ บริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
2018
งานจ้างออกแบบอาคารรองรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดไม่น้อยกว่า 13 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งานจ้างออกแบบอาคารรองรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดไม่น้อยกว่า 13 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2019
งานประกวดแบบโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
งานประกวดแบบโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
2017
ARTS GALLERY @BAN CHAO PHRAYA
ARTS GALLERY @BAN CHAO PHRAYA
2018
งานจ้างออกแบบปรับปรุงภายในศูนย์ Smart City Innovation Hubs
งานจ้างออกแบบปรับปรุงภายในศูนย์ Smart City Innovation Hubs
2018
โครงการตกแต่งภายในออฟฟิศ PTT Energy Solution Company Limited ,ระยอง
โครงการตกแต่งภายในออฟฟิศ PTT Energy Solution Company Limited ,ระยอง
2014
จ้างออกแบบโรงอาหารตึกแอล
จ้างออกแบบโรงอาหารตึกแอล
2019
จ้างออกแบบโรงอาหารเกษตร
จ้างออกแบบโรงอาหารเกษตร
2019
งานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล มาตรฐานระดับสากล
งานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล มาตรฐานระดับสากล
2019
จ้างออกแบบโรงอาหารสถาปัตยกรรม
จ้างออกแบบโรงอาหารสถาปัตยกรรม
2019
งานจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์
งานจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์
2019
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล  สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2019
งานจ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน อาคาร 1 และอาคารสอง ปตท. สนญ.
งานจ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน อาคาร 1 และอาคารสอง ปตท. สนญ.
2019
Scroll to Top